Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

21:51
7594 d0c0
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
20:19
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
20:17
5212 4ef2 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastrzepy strzepy

September 18 2017

19:53
Reposted fromheima heima viastrzepy strzepy
19:35
08:40
08:40
4180 aad4 500
Reposted fromposzum poszum viapersona-non-grata persona-non-grata

September 17 2017

20:05
19:08
2197 d6fa 500
Reposted fromsarazation sarazation viastrzepy strzepy
19:07
9664 a02c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
19:06
2247 2bee
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaemenemems emenemems

September 16 2017

21:28
6490 f845 500
Reposted frompanizwasem panizwasem viamiejmniej miejmniej

September 15 2017

17:54
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 14 2017

19:32
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viabesomeoneelse besomeoneelse
11:22
3518 8747 500

kreflections:

Country road

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:22
11:19
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viasalami salami

September 12 2017

20:20
Wobec wszystkich pozostałych ludzi czuła za to paraliżującą ją niepewność. I to zakorzenione gdzieś głęboko przekonanie: jestem nic nie warta. A przynajmniej nie tyle warta co wy wszyscy. Nie jestem ani taka piękna, ani taka mądra, dowcipna, interesująca i wrażliwa. Nie mam dobrych pomysłów, a jeśli nawet, to nie umiem ich przekazać. Nie mam w sobie niczego, dzięki czemu mogłabym się wydawać interesująca. Niczym nie emanuję, nie mam ani odrobiny charyzmy, niczego. A jeśli nie widać tego wszystkiego na pierwszy rzut oka, to na pewno można to dostrzec chwilę później, po dokładniejszym przyjrzeniu się.
— Charlotte Link "Oszukana"
Reposted byolalaamyszkaminnieinstitches
17:33
1716 96df
Reposted fromnanosecond nanosecond vialajla lajla
17:12
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl