Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

15:38
15:26
Fast-flowing mountain stream
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaForestMan ForestMan
15:26
15:26

September 22 2018

10:41
1897 ef87 500
Reposted fromturquoise turquoise viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:45
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
09:45

September 21 2018

21:08
21:05
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
21:05
2525 0bd6
20:55
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
20:55

September 19 2018

18:16
4659 6c1b
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 18 2018

20:42
19:22
5266 27cf 500
19:22
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viacorvax corvax

September 17 2018

20:14
19:06
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
18:58
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viapomruki pomruki
18:58
Reposted fromdimer dimer viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl