Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

17:23
9518 0e8a 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viakoralina koralina
12:20

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

March 25 2017

23:27

March 23 2017

10:57
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viascorpix scorpix
10:44
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viaannairda annairda

March 22 2017

22:23
3398 1178
Reposted fromSphinx Sphinx viabrzask brzask

March 21 2017

22:14

March 20 2017

16:21
8392 ae7f 500
Reposted fromstalinizm stalinizm viamissyseepy missyseepy
16:20
5067 c343
Reposted fromwakingthewitch wakingthewitch viabrzask brzask
16:18
13:53
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viamyszkaminnie myszkaminnie

March 19 2017

17:10
7188 3d89 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaalliwantisyou alliwantisyou
10:39
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaanncey anncey

March 18 2017

22:17
8518 b0ff 500
Reposted fromerial erial viacorvax corvax
18:48
6039 85ab 500
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaolalaa olalaa
18:47
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagotarina gotarina

March 16 2017

21:22
2442 255c 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaszydera szydera
21:22
0445 58bf
Reposted fromignemferam ignemferam viawoes woes
20:09
3110 3b62
19:43
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl