Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

18:58
3826 3662
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viayanek yanek

July 03 2017

21:23

July 02 2017

21:30
0090 8c8f

June 29 2017

10:49

June 25 2017

19:37
1661 66a1
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaHoHo HoHo
19:32

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabka zabka
19:31
6660 105f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRazvaNN RazvaNN
19:30
6656 4659 500

June 24 2017

21:25
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaanncey anncey

June 23 2017

21:07
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viahormeza hormeza
15:36
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaemenemems emenemems

June 22 2017

17:52

June 21 2017

21:10
JA CHCIAŁAM ŻEBY MNIE KTOŚ PRZYTULIŁ PO PROSTU
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
21:03

June 20 2017

23:07
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
23:07
Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza
23:07
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viahormeza hormeza

June 19 2017

20:39
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

20:39
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viascorpix scorpix
19:29
0224 f074 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaemenemems emenemems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl