Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

21:20
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacollarbones collarbones
21:19

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viacollarbones collarbones
21:18
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
Reposted frommsitudinis msitudinis viacollarbones collarbones
21:06
19:28
19:28

January 20 2020

18:55
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaultrafioletowa ultrafioletowa
15:46
8419 4d34 500
Reposted fromvesania vesania viamaple-leaf maple-leaf
15:16
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viahrafn hrafn

January 19 2020

21:02
A ja myślę czasem, że to nie powietrze, ale małe zwierzę, które śpi w dole mojego brzucha. W ostatnim niezbadanym miejscu ciała uwiło gniazdo i budzi się zgodnie z czasem natury, żeby mi przypomnieć, że mam w sobie ten kawałek dzikości i tajemnicę, której nie można przykryć, ukryć, o której nie można zapomnieć. Że i ja jestem trochę dzika, że pochodzę z ciała, że nie jestem cała tylko nakazem i zakazem, ubraniem i jedzeniem, że nie jestem tylko tym, co widać i co można układać, nazywać i oswajać. Że jestem jeszcze tym, czego nie widać, a z tego właśnie powstali ludzie.
— "Pestki" Anna Ciarkowska.
Reposted byblackmoth7cotarskyniskowoblanka
19:04
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
18:50
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viazupabiskupa zupabiskupa
18:50
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupabiskupa zupabiskupa
18:49
1113 83f7
Reposted fromkarahippie karahippie viahrafn hrafn
18:48
Reposted fromshakeme shakeme viazupabiskupa zupabiskupa
18:44
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazupabiskupa zupabiskupa
18:44
3046 df77 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viazupabiskupa zupabiskupa
18:44
3599 8a74
Reposted fromikillorigami ikillorigami viazupabiskupa zupabiskupa

January 13 2020

21:07
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viahrafn hrafn

January 12 2020

22:07
0661 56b9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl